Gebruikersvoorwaarden Socialstock

versie: 19 mei 2010

1. Gebruikersvoorwaarden
1.1. Deze gebruikersvoorwaarden Socialstock (hierna te noemen: "Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van de socialstock.nl website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een account door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de website en gerelateerde diensten door Socialstock ("Socialstock"). De Gebruikersvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Socialstock en de Gebruiker ("Overeenkomst").
1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het gebruik van een account akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.3.Socialstock heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het account door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van ťťn of meer in de Gebruikersvoorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Socialstock en de Gebruiker worden afgeweken.

2. Aanmelding Gebruiker
2.1. Voorafgaand aan het gebruik van een account dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een gebruikersprofiel ("Gebruikersprofiel").
2.2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Gebruikersprofiel de door Socialstock verzochte informatie verstrekken.
2.3. Indien de Gebruiker minderjarig is dan is het de Gebruiker slechts toegestaan om een Gebruikersprofiel en/of een account aan te maken en te gebruiken indien de Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2.4. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens in het Gebruikersprofiel correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in het Gebruikersprofiel aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
2.5. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien Socialstock redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Gebruikersprofiel onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft Socialstock het recht om de Overeenkomst te beŽindigen, en het Gebruikersprofiel en het account van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
2.6. Socialstock zal de in het Gebruikersprofiel opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 7.

3. Socialstock diensten
3.1. Socialstock biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken en een account aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
3.2. Socialstock kan de Gebruiker diensten ("Diensten") aanbieden tegen betaling. De Gebruiker zal via de Website of via het in zijn Gebruikersprofiel opgenomen e-mailadres worden geÔnformeerd over de mogelijkheid van het afnemen van Diensten tegen betaling.
3.3. Op het aanbod en het gebruik van de Diensten tegen betaling kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
3.4. Socialstock zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

4. Rechten en Verplichtingen Socialstock
4.1. Socialstock zal de Website, de accounten en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, en indien van toepassing de in artikel 3.3 bedoelde aanvullende voorwaarden.
4.2. De Website, de accounten en de Diensten worden door Socialstock zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4.3. Socialstock behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de accounten en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker
5.1. De Gebruiker mag de Website, de accounten en de Diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
5.2. Het is Gebruiker slechts toegestaan om ťťn (1) aantal accounten aan te maken en te onderhouden.
5.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website, de accounten en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website, de accounten en de Diensten te gebruiken voor:
a. het aannemen van een valse identiteit;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
d. commerciŽle doeleinden en het doen van commerciŽle uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciŽle websites, daaronder begrepen pornografische websites;
e. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
f. het plaatsen van grote hoeveelheden berichten (waaronder spam), al dan niet met een commercieel oogmerk;
g. het verspreiden van virussen;
h. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website, de accounten, de Diensten en/of het Internet te gebruiken.
5.5. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op de account publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
5.6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het account en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
5.7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

6. Privacy
6.1. Socialstock zal de Website, de account en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan Socialstock voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1. Socialstock is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, de account en de Diensten.
7.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Socialstock jegens de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Gebruiker aan Socialstock voor het gebruik van de Website, de account en de Diensten betaalde vergoedingen.
7.3. De Gebruiker vrijwaart Socialstock voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, de accounten en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het account en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in en deze Gebruikersvoorwaarden.

8. BeŽindiging gebruik
8.1. Socialstock behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de accounten en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het account en het Gebruikersprofiel van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beŽindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden.
8.2. Iedere partij heeft het recht om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk te beŽindigen.
8.3. Socialstock is gerechtigd om de Overeenkomst met de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Gebruiker is aangevraagd; (c) de Gebruiker in sursťance van betaling verkeert; of (d) er sursťance van betaling voor de Gebruiker is aangevraagd.

9. Intellectuele Eigendom
9.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het account en de Diensten die Socialstock aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Socialstock of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, de account en de Diensten door de Gebruiker verleent Socialstock aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het account en de Diensten.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het account worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, de account en de Diensten door Socialstock verleent de Gebruiker aan Socialstock een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.
9.3. Gebruiker vrijwaart Socialstock voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Socialstock van de door de Gebruiker op het account geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

10. Diversen
10.1. De inhoud van de Gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst tussen Socialstock en de Gebruiker bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Socialstock en de Gebruiker en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Socialstock en de Gebruiker met betrekking tot de Website, het account en de Diensten.
10.2. Socialstock mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Socialstock en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Socialstock zal de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website, het account en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen voortvloeiend uit de Gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van de Website, het account en de Diensten zullen, indien tussen Socialstock en de Gebruiker geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.Binck Bank

Socialstock nieuwsbrief
Wekelijks op de hoogte blijven van de artikelen op Socialstock? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
        Volg Socialstock op Twitter!  volg Socialstock
op Twitter